ข่าว

TORQ-ON NEW PRODUCT LAUNCHING EVENT (APRIL 2019)

TORQ-ON TECHNOLOGIES (M) SDN BHD มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ จาก HANTAS งานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานใหญ่ของเราที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียและ อีกงานหนึ่งที่สำนักงานสาขาของเราที่ปีนังมาเลเซีย
งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายนที่ Holiday Inn Glenmarie Kuala Lumpur และวันที่ 11 และ 12 เมษายนที่ Hotel Vistana Penang ทีมงานเราจาก จีน เวียดนามและ ไทย ( SIAM Torq-On )มาข้าร่วม และอบรมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราสู่ลูกค้า ได้อย่างใกล้ชิต

NEPCON VIETNAM 2019, Hanoi (11-13 SEPTEMBER 2019)

ประสบความสาเร็จเป็ นหนึงในสงทีดีทีสุด 200 แบรนด์ร่วมแสดงสนค้านานาชาติอิเล็กทรอนิคสเทคโนโลยีการผลิตการค้าและการแสดงนิทรรศการการประชุมทีกรุงฮานอยป ระเทศเวียดนาม.ในทีนีเป็ นจานวนมากของกิจกรรมนอกสถานทีให้กับโปรแกรมการจับคู่ทางธุรกิจพิเศษสาหรับผู้เข้าร่วมงานทั งในระดับโลกและผู้เข้าชมในภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิงในภาคอิเล็กทรอนิกส

Torq-On Technologies (M) Sdn Bhd เอาโอกาสทีจะมีสวนร่วมในเหตุการณ์นี. นอกจากนียังให้บริการโซลูชันทีโดดเด่นด้วยการทําสาธิต Torq-On ยังจัดการการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพือการมีอยู่ของลูกค้าเช่นเดียวกับการหาพันธมิตรทีมีศกยภาพใหม่

SIAM TORQ-ON SMART FACTORY ASSEMBLY SOLUTION (24-25 SEPTEMBER 2019)

หลังจากสนค้าใหม่เปิ ดตัวกิจกรรมทีจัดขึนในประเทศมาเลเซียร่วมมือสยาม Torq-On กับ Torq-On เทคโนโลยีก็มีการพูดคุยสมมนา. งานสมมนาครังนีจะนําผลิตภัณฑ์ของเราใกล้ชิดกับลูกค้าของเราในกรุงเทพฯ. จากนีการสมมนาสองวันเราเห็นลูกค้าได้รับความสนใจมากขึนกับผลิตภัณฑ์ของเราเป็ นพวกเขาได้รับโอกาสทีจะเห็นและทํามือในเกินไป.