ป้อนสมาร์ทสกรู้

SMARTORQ

FMA 1050 (ส าหรับออโตเมชั่น)
 1. เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติชนิดจานหมุน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M0.8-M5.0
 3. ปรับความเร็วในการป้อนสกรูได้
FMC 1050 (แบบมีตัวนับ)
 1. ีการแสดงผลแบบตัวเลข
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M1.4-M5.0
 3. สามารถนับสกรูได้ตั ้งแต่ 0-9999
FMR 1050 (รุ่นมาตรฐาน)
 1. เครื่องป้อนสกรู รุ่นมาตรฐาน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M1.4-M5.0
 3. . สามารถป้อนสกรูได้ด้วยความเร็ว 60-180 ตัว/นาท
FMA 1050 (automation)
 1. เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติชนิดจานหมุน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M0.8-M5.0
 3. ปรับความเร็วในการป้อนสกรูได้
FMC 1050 (counter)
 1. การแสดงผลแบบตัวเลข
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M1.4-M5.0
 3. สามารถนับสกรูได้ตั ้งแต่ 0-9999
FMR 1050 (manual)
 1. เครื่องป้อนสกรู รุ่นมาตรฐาน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M1.4-M5.0
 3. สามารถป้อนสกรูได้ด้วยความเร็ว 60-180 ตัว/นาท

เคร่ืองเรียงสกรู

SMARTORQ

FSH 1050
 1. เพื่อการเพิ่มระยะของสกรู
 2. สามารถป้อนสกรูได้เพียงพอโดยอัตโนมัติ สามารถปรับตั ้งเวลาได
 3. ความจุ ประมาณ 800cc
 4. ติดตั ้งง่าย
FSH 1050
 1. เพื่อการเพิ่มระยะของสกรู
 2. สามารถป้อนสกรูได้เพียงพอโดยอัตโนมัติ สามารถปรับตั ้งเวลาได
 3. ความจุ ประมาณ 800cc
 4. ติดตั ้งง่าย