เครื่องป้อนสกรูกรู้

SMARTORQ

FMA 1050 (สำหรับระบบอัตโนมัติชั่น)
 1. เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติชนิดจานหมุน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M0.8-M5.0 ( ไม่สามารถปรับได้)
 3. ปรับความเร็วในการป้อนสกรูได้
FMC 1050 (สำหรับเคาน์เตอร์นับ)
 1. ีการแสดงผลแบบตัวเลข
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M1.4-M5.0
 3. สามารถนับสกรูได้ตั ้งแต่ 0-9999
FMR 1050 ( ประเภทคู่มือฐาน)
 1. เครื่องป้อนสกรู รุ่นมาตรฐาน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M1.4-M5.0
 3. . สามารถป้อนสกรูได้ด้วยความเร็ว 60-180 ตัว/นาท
FMA 1050 (สำหรับระบบอัตโนมัติ)
 1. เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติชนิดจานหมุน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M0.8-M5.0( ไม่สามารถปรับได้)
 3. ปรับความเร็วในการป้อนสกรูได้
FMC 1050 (สำหรับเคาน์เตอร์)
 1. การแสดงผลแบบตัวเลข
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M1.4-M5.0
 3. สามารถนับสกรูได้ตั ้งแต่ 0-9999
FMR 1050 ( ประเภทคู่มือ)
 1. เครื่องป้อนสกรู รุ่นมาตรฐาน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M1.4-M5.0
 3. สามารถป้อนสกรูได้ด้วยความเร็ว 60-180 ตัว/นาท

เครื่องป้อนสกรูกรูกรู้ (สำหรับสกรูขนาดใหญ่)

SMARTORQ

FMA 3060 (สำหรับระบบอัตโชั่น)
 1. เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติชนิดจานหมุน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M3.0 -M6.0( ไม่สามารถปรับได้)
 3. ปรับความเร็วในการป้อนสกรูได้
FMR 3060 ( ประเภทคู่มือฐาน)
 1. เครื่องป้อนสกรู รุ่นมาตรฐาน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M3.0-M6.0
 3. . สามารถป้อนสกรูได้ด้วยความเร็ว 60-180 ตัว/นาท
FMA 3060 (สำหรับระบบอัตโ)
 1. เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติชนิดจานหมุน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M3.0-M6.0( ไม่สามารถปรับได้)
 3. ปรับความเร็วในการป้อนสกรูได้
FMR 3060 ( ประเภทคู่มือ)
 1. เครื่องป้อนสกรู รุ่นมาตรฐาน
 2. ใช้ขนาดสกรูได้ตั ้งแต่ M3.0-M6.0
 3. สามารถป้อนสกรูได้ด้วยความเร็ว 60-180 ตัว/นาท

เคร่ืองเรียงสกรู

SMARTORQ

FSH 1050
 1. เพื่อการเพิ่มระยะของสกรู
 2. สามารถป้อนสกรูได้เพียงพอโดยอัตโนมัติ สามารถปรับตั ้งเวลาได
 3. ความจุ ประมาณ 800cc
 4. ติดตั ้งง่าย
FSH 1050
 1. เพื่อการเพิ่มระยะของสกรู
 2. สามารถป้อนสกรูได้เพียงพอโดยอัตโนมัติ สามารถปรับตั ้งเวลาได
 3. ความจุ ประมาณ 800cc
 4. ติดตั ้งง่าย