ionizer อากาศสมาร์ท

SMARTORQ

พัดลมสลายประจุไฟฟ้า แบบตั􀁟งโต๊ะ

 • โครงสร้างที􀁞กะทัดรัดและรูปลักษณ์ที􀁞สวยงาม
 • สร้างไอออนในปริมาณมากและความเร็วที􀁞รวดเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิต
 • พัดลมปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื􀁞อง
 • มี สเถียรภาพ มั􀁞นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพเชื􀁞อถือได้
 • ฝาครอบถอดตะแกรงออกได้ทั􀁟งด้านหน้าและด้านหลัง สะดวกในการบำรุงรักษา
 • มาพร้อมกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟภายนอก
 • ทำความสะอาดหัวเข็มโดยอัตโนมัติเมื􀁞อเปิดเครื􀁞อง และทำความสะอาดตามเวลาที􀁞ตั􀁟ง
 • ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ออปโตอิเล็กทรอนิกส์, เซมิคอนดักเตอร์, พลาสติก, ผลิตฟิล์ม และอุตสาหกรรมการพิมพ์

พัดลมสลายประจุไฟฟ้า แบบติดตั􀁟งเหนือศีรษะ

 • เหมาะสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื􀁟นที􀁞ขนาดใหญ่
 • แต่ละชุดทำงานปล่อยประจุไฟฟ้าอย่างอิสระ เข้ามารวมกัน
 • พัดลมปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื􀁞อง
 • มี􀁜งก์ชั􀁞นทำความสะอาดหัวเข็มโดยอัตโนมัติเมื􀁞อเปิดเครื􀁞อง
 • 􀁜งก์ชั􀁞นทำความสะอาดหัวเข็มอัตโนมัติทุก 24 ชั􀁞วโมง
 • กำจัดไฟฟ้าสถิตอย่างรวดเร็ว
 • ฝาครอบด้านหน้าและด้านหลัง ถอดออกได้และง่ายต่อการบำรุงรักษา
 • ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ออปโตอิเล็กทรอนิกส์, เซมิคอนดักเตอร์, พลาสติก, ผลิตฟิล์ม และอุตสาหกรรมการพิมพ์

หัวฉีดสลายประจุไฟฟ้า แบบ กระแสตรง

 • ขนาดเล็กและสวยงาม
 • ตัวถังสแตนเลส
 • ไฟสีแดงสำหรับสัญญาณเตือนและไฟ สีเขียวสำหรับการทำงานที􀁞ผิดปกติ
 • การสร้างประจุในปริมาณมากและมีประสิทธิภาพในการกำจัดไฟฟ้าสถิตสูง
 • ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ออปโตอิเล็กทรอนิกส์, เซมิคอนดักเตอร์, พลาสติก, ผลิตฟิล์ม และอุตสาหกรรมการพิมพ์

AC ชีพจรไอออนบาร์ง

 • บาร์ที่มีรูปร่างและกำจัดไฟฟ้าสถิตจัดไฟฟ้าสถิต
 • ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการกำจัดไฟฟ้าสถิตล่าสุดม่ล่าสุด
 • คงด่วนความเร็วการลบความสมดุลไอออนต่ำและความปลอดภัยสูงาสถิต
 • ตัวบ่งชี้ที่จอ LCD จะแสดงสถานะการทำงานสำหรับการใช้งานและบำรุงรักษาง่ายารไฟฟ้าตกใจ
 • ด้วยฟังก์ชั่นการเตือนสำหรับปริมาณไอออนปลายขั้วไฟฟ้าและความผิดไฟฟ้าแรงสูง์
 • บาร์ยาวปรับแต่งตามความต้องการพ์

ปืนสลายประจุไฟฟ้า

 • ขนาดเล็ก ติดตั􀁟งสะดวกติดตั􀁟ง ยืดหยุ่นในการใช้งาน และประสิทธิภาพที􀁞เชื􀁞อถือได้
 • กำจัดไฟฟ้าสถิตในขณะที􀁞ทำความสะอาดฝุ่นบนพื􀁟นผิว
 • ควบคุมการทำงานด้วยเซนเซอร์อินฟาเรดอัตโนมัติ
 • รวมตัวควบคุมเซนเซอร์ และแหล่งจ่ายไฟไว้ด้วยกัน
 • ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ออปโตอิเล็กทรอนิกส์, เซมิคอนดักเตอร์, พลาสติก, ผลิตฟิล์ม และอุตสาหกรรมการพิมพ์

เซ็นเซอร์ไฟฟ้าสถิตย์

 • อุปกรณ์วัดที􀁞ใช้ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าบนพื􀁟นผิววัตถุ
 • จับกระชับ และรูปลักษณ์ที􀁞สวยงาม
 • ปรับระยะทางที􀁞วัด โดยกำหนดสวิตช์หมุน
 • ช่วงการวัดกว้างและความแม่นยำในการวัดสูง
 • หน้าจอแสดงข้อมูลครบถ้วน ผ่านจอ LCD ความคมชัดสูง
 • การถ่ายโอนข้อมูลที􀁞ตรวจสอบแบบเรียลไทม์ไปยังคอมพิวเตอร์
 • ใช้งานสะดวกสบายและง่าย
 • ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ออปโตอิเล็กทรอนิกส์, และอุตสาหกรรม LED